Infintrace: Rao Fu

2019
Kuandu Museum of Fine Arts, Taipei
Mind Set Art Center, Andre Lee, Monica Dematté Huang Chien-Hung, Wang Rui-Xu
978-986-94868-8-0